Nie musisz znać się na prawie

Zaufaj nam - my Ci pomożemy

Telefon

+48 608 371 758

Istnieją dwa porządki prawne regulujące różnego rodzaju kwestie związane z małżeństwem: kościelny i świecki. Porządki te obejmują dwa różne aspekty tej samej instytucji małżeńskiej. Oba uważają, że małżeństwo powstaje przez wyrażoną w odpowiedniej formie zgodę małżeńską. Po podpisaniu konkordatu przez Polskę i Stolicę Apostolską istnieje możliwość jednoczesnego wyrażenia zgody na zawarcie małżeństwa zarówno na forum cywilnym, jak i kanonicznym.

 

Odmiennie sprawa wygląda w przypadku, gdy wspomniane porządki prawne starają się sformalizować rozkład łączącego strony pożycia małżeńskiego w porządku prawa państwowego i wykazać nieważność małżeństwa w porządku kanonicznym. W związku z tym należy odróżnić proces kościelny dotyczący stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego od procesu rozwodowego, czy też o unieważnienie małżeństwa cywilnego. Pierwszy z nich zasadniczo różni się od cywilnego postępowania rozwodowego przede wszystkim tym, że w przypadku orzeczenia rozwodu na skutek zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego i braku woli stron dalszego wspólnego życia, sąd rozwiązuje istniejący węzeł poprzez orzeczenie rozwodu. W procesie kościelnym natomiast, po przeprowadzeniu dokładnych ustaleń dotyczących okoliczności zawarcia związku, sąd orzeka, że mimo zewnętrznych okoliczności wskazujących na zawarcie małżeństwa kanonicznego, do takiego zawarcia nigdy nie doszło.

 

W związku z powyższym sąd świecki tworzy nową rzeczywistość prawną, sąd kościelny orzeka o ewentualnym stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Fundamentalną różnicą determinującą przyjęte rozwiązania prawne przez prawo kanoniczne i świeckie jest waga przypisywana w danym porządku prawnym poszczególnym elementom współtworzącym wspomniane trzy wymiary życia ludzi w małżeństwie. Prawo świeckie zdaje się przyznawać pierwszeństwo czynnikom tworzącym wymiar fizyczno-materialny, uznając w konsekwencji możliwość orzekania unieważnienia zawarcia małżeństwa w przypadku stwierdzenia trwałego braku fizycznej czy materialnej wspólnoty życia osób. Prawo kanoniczne, postrzegając małżeństwo jako sakrament, podkreśla wymiar duchowy (sakramentalny) tego związku i broni tezy o jego nierozerwalności. Nie dopuszcza możliwości rozwiązania czy unieważnienia ważnie zawartego małżeństwa.

 

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego przed Trybunałami Kościelnymi wszystkich instancji. Ponadto możliwe jest prowadzenie spraw przez sądami świeckimi.